Contact Yung Tung - We Always Care!

Hoa được mời tham gia vào bộ sưu tập lao động để location.Việt thu quy định lao động Địa điểm: phía bên phải của hội trường của Hải quan xuất nhập cảnh

Cảnh báo: Vui lòng tuân thủ luật pháp của nước Cộng hòa của Trung Quốc, nếu như vậy, để thoát khỏi vấn đề và Cảnh sát quản lý hành chính quốc gia của nước Cộng hòa của Trung Quốc đã ban hành bắt giữ. Đừng coi thường pháp luật.